Pages Menu
Categories Menu

Espai Natural de la Serra del Montsec

 

La serra del Montsec constitueix una barrera natural entre la conca de Tremp, les serres interiors del Prepirineu central. En realitat, és un espai de transició entre el caràcter pirinenc i prepirinenc al nord i el mediterrani continental al sud…

El Paisatge del Montsec

El Paisatge del Montsec

 

ESPAI NATURAL DE LA SERRA DEL MONTSEC

La Noguera, El Pallars Jussà i La Ribagorça d’Osca

 

 


DADES BÀSIQUES

L’Espai Natural de la Serra del Montsec és la unitat prepirinenca central i, en especial, de les serres exteriors que presenta més diversitat i representativitat dels paisatges d’aquest territori.

Els elements dels seus sistemes naturals (geologia, flora i fauna) determinen un conjunt de notable interès i de gran singularitat dins de Catalunya.

La serra del Montsec constitueix una barrera natural entre la conca de Tremp, les serres interiors del Prepirineu central i els primers contraforts que s’obren a la depressió Central.

En realitat, és un espai de transició entre el caràcter pirinenc i prepirinenc al nord i el mediterrani continental al sud.

El relleu és molt singular i abrupte, amb diversos elements de gran rellevància geològica (congost, gresos submareals, etc.), i constitueix un dels més importants contraforts del Prepirineu, amb uns 42 km de cingleres (el sistema acinglerat més llarg de Catalunya).

Es tracta de l’espai prepirinenc amb més riquesa de paisatges i amb la presència de determinats endemismes de la flora i fauna invertebrada i rareses de la flora i fauna superior.

Superfície total de l’Espai: 30.857,78 ha. Superfície administrativa:

Superfície (ha) %
Noguera 17.660,31 57,23
Àger 6.084,06 19,72
Vilanova de Meià 4.259,59 13,80
Camarasa 3.019,75 9,79
Alòs de Balaguer 2.454,16 7,95
Artesa de Segre 1.656,67 5,37
les Avellanes i Santa Linya 186,09 0,60
Pallars Jussà 13.197,46 42,77
Sant Esteve de la Sarga 7.492,06 24,28
Llimiana 2.012,59 6,52
Gavet de la Conca 1.660,23 5,38
Castell de Mur 1.469,84 4,76
Tremp 403,38 1,31
Isona i Conca Dellà 113,89 0,37
Talarn 45,47 0,15

 

 

 

 


MEDI FÍSIC

El relleu de la serra del Montsec, format per un potent massís de materials calcaris que alternen amb materials margoargilosos, constitueix un dels més importants contraforts del Pirineu.

Els seus vessants presenten una notable dissimetria, amb els vessants meridionals abruptes, tallats amb rocams i cingleres, i els vessants septentrionals molt més suaus.

Malgrat que el Congost de Terradets, pel qual travessa la Noguera Pallaresa, divideix la serra en dues subunitats (el Montsec de Rúbies a llevant i el Montsec d’Ares a ponent), cal considerar aquesta serra com una sola unitat estructural.

Geològicament, cal remarcar la singularitat dels gresos submareals de la Vall d’Àger, les Alteres (coll d’Orenga, representants de diversos tipus de fàcies sedimentològiques de deltes mareals i platges).

Finalment, pel seu interès paleontològic, cal considerar la Pedrera de Rúbies: un jaciment juràssic superior dels més importants del país i a escala mundial.

 

 

 

 


IMPACTES I VULNERABILITAT NATURAL

Un dels principals impactes és la sobrefreqüentació d’algunes zones com Sant Alís, la pedrera de Meià, el congost de Mon-trebei o la cova dels Muricecs. A conseqüència d’això, es produeix espoliació i degradació dels jaciments paleontològics en alguns indrets.

El vessant meridional de la Serra és susceptible de patir incendis forestals.

Per la seva posició biogeogràfica extrema, cal remarcar la fragilitat de les comunitats vegetals eurosiberianes i d’algunes biocenosis faunístiques de caràcter pirinenc i centreeuropeu.

La fauna rupícola, així com la dels jaciments paleontològics, és vulnerable a la degradació.

Cal afegir que hi ha un cert risc geològic per desprendiments al riu Barcedana i al congost de Mont-rebei.

 

 

Restes de murs de l'antiga població medieval de Girbeta la Vella. Al fons, el Congost de Mont-rebei amb la silueta de la "cara de dona" ben marcada. Girbeta. Viacamp i Lliterà, Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec de l'Estall.

Restes de murs de l’antiga població medieval de Girbeta la Vella. Al fons, el Congost de Mont-rebei amb la silueta de la “cara de dona” ben marcada. Girbeta. Viacamp i Lliterà, Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec de l’Estall.

 

 

FIGURES DE PROTECCIÓ

 

XARXA NATURA 2000

 • Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
 • Tipus: espais del Prepirineu
 • Àmbit: terrestre
 • Superfície total: 32.419,91 ha
 • Percentatge dins ENP: 95,2 %

 

ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus)

 • Codi: ES5130015
 • Superfície: 32.419,91 ha

 

ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL (ENPE)

Els espais naturals de proteccció especial (els ENPE) son un tipus “especial” d’espais naturals protegits, designats específicament pel seu interès científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic i recreatiu, amb l’objectiu de dotar-los d’uns règims de protecció i de gestió adequats a aquestes característiques.

 • Reserva Natural Parcial de Noguera Ribagorçana-Montrebei
 • Percentatge d’ENP corresponent a RNP: 0,184%

 

INVENTARI D’ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC DE CATALUNYA

Geozona 127- Congost de Mont-rebei – la Pertussa 128 – Calcàries litogràfiques del Montsec 130 – Serra del Montsec: Àger – Colobor – Sant Alís 131 – La Règola – vall d’Àger 132 – Límit Cretaci-Terciari a la carretera del Doll

Geòtop 13101 – Camí de Can Xató 13103 – Tubany – Marge esquerre del riu Fred 13104 – Les Altreres de la Baronia

 

 

Les vistes des de la Torre de les Conclues son espectaculars. Corçà, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec d'Ares.

Les vistes des de la Torre de les Conclues son espectaculars. Corçà, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec d’Ares.

 

 


BIODIVERSITAT

La funció principal dels espais naturals protegits de Catalunya és conservar mostres representatives de la fauna, la flora i els hàbitats propis del territori, de manera que s’hi puguin desenvolupar els processos ecològics que donen lloc a la biodiversitat (l’àmplia varietat d’ecosistemes i éssers vius: animals, plantes, els seus hàbitats i els seus gens).

La serra del Montsec és l’espai més representatiu del Prepirineu central català. De la seva biodiversitat, en destaca la presència d’endemismes de la flora i fauna invertebrada i rareses de la flora i fauna superior.

 

 

 

 

Vegetació i Flora

Entre els elements biològics figuren diverses unitats de vegetació tant per la seva representativitat com singularitat. El paisatge predominant és el de tipus mediterrani amb els obacs de caràcter submediterrani i, de forma molt localitzada, d’eurosiberià.

El carrascar (Quercetum rotundifoliae) i, molt més localitzat, l’alzinar litoral típic (Quercetum ilicis galloprovinciale) ocupen una gran part del territori.

A les obagues, cal esmentar les rouredes de roure valencià (Violo-Quercetum fagineae), les de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), els bosquetons de til•lers, els aurons, els servers (Poo-Tilietum platyphylli) i, en especial, la fageda (Buxo- Fagetum) acompanyada d’un conjunt de plantes centreeuropees, que troben en aquesta serra el seu límit més meridional del Prepirineu.

Entre les comunitats dels indrets especials, cal esmentar les oromediterrànies de les carenes (Ononidetalia striatae) i les rupícoles de les cingleres i parets rocoses (Asplenietea rupestria), on es refugien diverses plantes endèmiques com: Petrocoptis montsicciana, Aquilegia montsicciana, Brassíca repanda ssp. turbonensis var. montsicciana, Centaurea emigrantis, etc.

Altres comunitats vegetals exclusives del territori són: Teucrío-Thymetum fontqueri, Vicio-Geranietum sanguinei.

 

Espècies de flora estrictament protegides pel PEIN

Aquilegia montsicciana, Brassica repanda, Centaurea emigrantis. En el cas de l’ENP de la Serra del Montsec, les espècies presents són: Petrocoptis montsicciana

 

 

Petrocoptis Montsicciana

Petrocoptis Montsicciana

 

 

Fauna

La diversitat de paisatges permet la presència de nombrosos biòtops amb una gran riquesa faunística. La serra del Montsec presenta un poblament faunístic de gran interès, atesa la interacció entre els components mediterranis, predominants, i els eurosiberians.

Aquest caràcter de transició i el fet de constituir el límit meridional de distribució per a moltes espècies pirinenques, com el tritó pirinenc (Euproctus asper) i la gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus), o el límit septentrional per a d’altres, com el còlit negre (Oenanthe leucura), determinen la composició de biocenosis singulars.

En aquestes contrades conviuen, per exemple, espècies de característiques tant diferents com la fagina (Genetta genetta), de caràcter mediterrani, i la marta (Martes martes), de caràcter eurosiberià.

Les comunitats de predadors (carnívors i rapinyaires) hi són molt ben representades. Per exemple, la llúdriga (Lutra lutra), la qual és present als dos rius que travessen aquest Espai.

Cal assenyalar les comunitats higròfiles (canyissars) de l’embassament de Terradets, que són un important centre de nidificació i hivernada d’un gran nombre d’ocells aquàtics, com és el cas del corb marí gros (Phalacrocorax carbo).

Pel que fa a la fauna ictiològica, hi és present una espècie molt interessant: el llop de riu (Noemacheilus barbatulus).

L’abundància de cingleres, que són el medi vital per a una valuosa fauna rupícola, i de coves i avencs permeten el desenvolupament d’una notable fauna cavernícola, en alguns casos ben singular a Catalunya.

En especial, acull més de la meitat de les espècies catalanes de quiròpters, com el ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum) i el ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros).

També constitueix una de les àrees d’hivernada més important a Catalunya del rat penat de cova (Miniopterus schrebersi).

La fauna invertebrada és especialment rica en els biòtops cavernícoles i mostra una gran diversitat, amb nombroses espècies endèmiques: coleòpters cavernícoles del nucli prepirinenc del gènere Troglocharinus, lepidòpters rars i en perill d’extinció com Chemarina caligenaria, mol•luscs rars i endèmics com Moitessiera rollandiana, Xeroplexa ripacurcica ssp. montsicciana; miriàpodes, etc.

Altres invertebrats protegits que hi ha al Montsec són el cranc de riu europeu (Austropotamobius pallipes), els cerambícids Cerambyx cerdo i Lucanus cervus i el lepidòpter Graellsia isabellae.

 

 

Delimitacions de l’Espai Natural de la Serra del Montsec.

 

 

Espècies de fauna estrictament protegides pel PEIN

En el cas de l’ENP de la Serra del Montsec, les espècies presents són: Barbastella barbastellus, Chondrostoma miegii, Lutra lutra, Miniopterus schreibersi, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus hipposideros.

En el cas de l’ENP de la Serra del Montsec, les espècies presents són: Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Gypaetus barbatus, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus, Hieraaetus fasciatus, Falco peregrinus, Tetrao urogallus, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Galerida theklae, Lullula arborea, Anthus campestris, Oenanthe leucura, Sylvia undata, Lanius collurio Pyrrhocorax pyrrhocorax, Emberiza hortulana.

 

 

Delimitacions de l'Espai Natural Serra del Montsec i de la Xarxa Natura 2000 que envolten la Serra del Montsec.

Delimitacions de l’Espai Natural Serra del Montsec i de la Xarxa Natura 2000 que envolten la Serra del Montsec.

 

 


DECLARACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

L’Espai Natural Protegit de la Serra del Montsec va ser incorporat al PEIN pel Decret 328/1992, pel qual s’aprovava el PEIN.

Aquest Espai va ser declarat per primera vegada com a LIC el 1997, ZEPA el 2005 i, posteriorment, va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735 de 6-10-2006).

Així mateix, mitjançant el Pla especial se’n va fer la delimitació definitiva. Aquest Pla complementa el règim normatiu bàsic de protecció establert pel PEIN amb determinacions específiques per a aquest Espai.

 

 

 

 


ASPECTES SOCIOECONÒMICS D’INTERÈS

Les característiques del relleu hi fan difícil un elevat desenvolupament agrícola, de manera que la superfície conreada és molt reduïda. En canvi, s’hi practica la ramaderia ovina i els aprofitaments silvícoles. La caça i la pesca esportives també hi tenen lloc.

El Montsec presenta petits nuclis disseminats i és penetrat per la línia fèrria Lleida – la Pobla de Segur, així com per dues carreteres principals (C-147 i C-1412), diverses vies locals asfaltades i pistes forestals.

Usos del sòl:

 • Boscos – 52,76 %
 • Vegetació arbustiva i herbàcia – 33,65 %
 • Terres agrícoles i àrees antròpiques – 7,19 %
 • Roques, tarteres, glaceres, coves – 4,30 %
 • Aigües continentals – 1,88 %
 • Molleres i aiguamolls – 0,21 %

 

 

Vistes de la Roca Alta i Roca dels Arços que es descobreixen des del Puig de Meià Vilanova de Meià. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià).

Vistes de la Roca Alta i Roca dels Arços que es descobreixen des del Puig de Meià Vilanova de Meià. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià).

 

 

 

 


 

SerradelMontsec.catSerradelMontsec.cat és una iniciativa que neix com una plataforma amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants: el Montsec de Rúbies i Sant Mamet, el Montsec d'Ares, el Montsec de l'Estall, la Reserva Starlight del Montsec, l'Espai d'Interès Natural de la Serra del Montsec , els seus Espais d'Interès Geològics, els seus Espais de Xarxa Natura 2000 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana, l'Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresal'Espai Natural de les Vessants de la Noguera Ribagorçana, etc.La Serra del Montsec engloba dues províncies i tres comarques: la comarca de La Noguera (Lleida), la comarca del Pallars Jussà (Lleida) i la comarca de La Ribagorça d'Osca, a l'Aragó. Però també engloba subzones com el Mig Segre (o Segre Mitjà, o Ribera del Segre), històricament també conegut com Urgell Mitjà, una extensió del territori que forma una comarca natural al voltant de Ponts i La Baronia de Rialb. Així com la zona coneguda com els Aspres del Montsec.Així doncs, aquesta web, no només parla del patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic i geològic, també parla de la cultura, els costums, les llegendes, etc.


Practica el Turisme Sostenible. Pren consciència de l'impacte que provoca en el medi la teva activitat i contribueix al desenvolupament sostenible durant la teva estança: oblida les preses i sincronitzat amb el ritme de la vida local, descobreix l'essència tradicional del medi rural, fes servir productes i serveis locals, fes un consum responsable i redueix els teus residus, utilitza el transport públic i sostenible sempre que puguis.

Recorda que molts paratges son espais protegits i fràgils. Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Molts paratges estan dotats d'un règim de protecció i gestió establert per l'Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arqueològic, històric, ecològic, cultural, paisatgístic o mediambiental.Segueix-nos a les Xarxes Socials


SerradelMontsec.cat a Youtube SerradelMontsec.cat a Twitter SerradelMontsec.cat a Facebook SerradelMontsec.cat a Instagram

Mapa de la SerradelMontsec.cat

Obre el mapa de La Serra del Montsec en format gran.
SerradelMontsec.cat

error: ! Aquest contingut no està diponible!