Pages Menu
TwitterRss
Categories Menu

Paisatge dels Aspres del Montsec

 

S’anomena ‘Aspres del Montsec’ al paisatge dels termes municipals de Les Avellanes i Santa Linya i Alòs de Balaguer, així com també part dels termes…

Vista del riu Segre des de Sant Llorenç de Montgai, i al fons la vila de Camarasa. Típic paisatge dels Aspres del Montsec.

 

PAISATGE DELS ASPRES DEL MONTSEC

La Noguera. Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies (o de Meià)


 

 

 

 

 

EL PAISATGE I LA HISTÒRIA


El paisatge és un dels documents més importants que tenim a l’hora d’estudiar la nostra història.

Un paisatge és format per pobles, camps, camins, boscs i pastures i, fins i tot, per allò invisible com són els límits o els topònims. Tots aquests elements que han arribat fins a l’actualitat, han estat creats i transformats pels homes i les dones al llarg dels segles.

Si voleu aprofundir en els aspectes més representatius del paisatge de la Serra del Montsec, podeu lleguir l’article ‘Paisatge de la Serra del Montsec‘.

 

 

 

 

ÀMBIT GEOGRÀFIC DELS ASPRES DEL MONTSEC


La tipologia de paisatge anomenat Aspres del Montsec (o Aspres de Balaguer o Aspres de La Noguera) compren una superfície de 53.335 hectàrees, i els termes municipals que el componen són en la seva totalitat Les Avellanes i Santa Linya i Alòs de Balaguer.

També part dels termes municipals d’Àger, Camarasa, Artesa de Segre, Foradada, Os de Balaguer, Castelló de Farfanya, Algerri i Ivars de Noguera.

 

 

Mapa del Paisatge dels Aspres de La Noguera segons l'Observatori del Paisatge.

Mapa del Paisatge dels Aspres de La Noguera segons l’Observatori del Paisatge.

 

 

Tots ells dins de la actual comarca de La Noguera. El topònim de Noguera apareix precisament amb la creació de les comarques com a unitats administratives.

Aquest topònim fou recollit en la proposta de delimitació comarcal de la Ponència de la Divisió Territorial del 1933 i fou instaurat en el moment que les comarques adquiriren vigència legal, l’any 1936.

El topònim fou recollit per la Generalitat l’any 1987, moment en què es reinstauren administrativament les comarques.

 

 

 

 

ORIGEN DEL TOPÒNIM DELS ASPRES


El topònim Aspres de Balaguer (o els Aspres de la Noguera, o també Aspres del Montsec) apareix abans de la conquesta cristiana del territori, durant la mateixa i posteriorment a la conquesta.

El nom és esmentat en els documents d’època amb els noms Mons d’Aspres i els Aspres, ben indicadors d’unes terres dures de treballar, en muntanyes trencades, valls profundes i alts roquissers.

Aquest nom fou viu fins al segle XVII i apareix com a topònim equivalent als altres topònims comarcals en la cartografia dels segles XVII i XVIII.

 

 

Els Aspres segons la 'Geografia Catalana' de Pere Gil de l'any 1600.

Els Aspres segons la ‘Geografia Catalana’ de Pere Gil de l’any 1600.

 

 

També és anotat així en la Geografia de Catalunya del jesuïta Pere Gil. En aquesta geografia apareix ja Balaguer com a cap de comarca.

Però el topònim Aspres no deixa de ser un topònim referit només a una part del territori de la comarca actual de La Noguera, l’àrea de relleu trencat i abarrancat amb terres primes que va des del nord de Balaguer a la Vall d’Àger.

El mapa titulat Nova principatus Cataloniae descriptio, de l’any 1605, del qual només es conserva un exemplar de la primera edició a la Biblioteca Nacional de França, és un dels mapes més antics que existeixen de la Catalunya en la seva totalitat.

 

 

Part del mapa titulat 'Nova principatus Cataloniae descriptio', de Jan Baptist Vrients, és el mapa més antic que existeix de Catalunya, on apareix nomenat 'Els Aspres'. Biblioteca Nacional de França.

Part del mapa titulat ‘Nova principatus Cataloniae descriptio’, de Jan Baptist Vrients, és el mapa més antic que existeix de Catalunya, on apareix nomenat ‘Els Aspres’. Biblioteca Nacional de França.

 

 

Com que era un encàrrec dels Diputats del General, l’autor Jan Baptist Vrients els hi dedicà el mapa: el cos eclesiàstic: Bernat de Cardona, president de la Generalitat de Catalunya i abat de Sant Miquel de Cuixà; el cos militar: Hug de Tamarit, senyor de Rodonyà; i el cos reial: Joaquim Setantí, ciutadà honrat de Barcelona.

El mapa de Jan Baptist Vrients és una autèntica referència, ple de detalls ben curiosos com per exemple la zona anomenada ‘Els Aspres’, entre Àger i Balaguer.

 

 

 

 

 

TRETS DISTINTIUS DELS ASPRES DEL MONTSEC


Comprèn les terres que abracen una bona part de les serres marginals prepirinenques, de relleus alts (Serra de Sant Mamet, Serra de Montclús i Serra de Millà, Serra de Mont-Roig, Serra Carbonera, etc.), de relleus modestos (Serra d’Os, Serra de Sant Cristòfol, Monteró, Boada…) i també depressions com la de les Avellanes i Vilanova de la Sal.

És una unitat que combina perfectament rocam i aigua degut a la presència de l’embassament de Camarasa i l’Aiguabarreig del Segre-Noguera Pallaresa.

Limita al nord amb la vall d’Àger i la Conca de Meià, i davalla gradualment cap al sud, amb línies ben poc definides, formant plecs curts, cada cop més petits cap al sud.

El paisatge canvia espectacularment en el contacte entre plana i muntanya. Un accident tectònic, separa ambdues formes morfològiques, de manera que els congostos donen pas a les planes tabulars.

El riu Segre, abans d’endinsar-se al Congost del Mu, ha excavat profundament la muntanya i ha format una vall encaixonada, però de fons pla i ample, on les seves ribes es presten al rec i a l’establiment humà.

 

 

 

 

Tenen una gran importància els embassaments de Santa Anna i Canelles sobre el riu Noguera Ribagorçana, al límit oest, l’embassament de Camarasa, sobre el riu Noguera Pallaresa, el mini embassament d’Alòs de Balaguer i el de Sant Llorenç de Montgai sobre el riu Segre.

Una bona part de la unitat forma part de l’Espai d’Interès Natural de l’Aiguabarreig del Segre-Noguera Pallaresa. On convé de destacar la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai.

Tota aquesta zona es caracteritza pel gran nombre de castells, esglésies i monestirs escampats pel seu territori.

La ruta de Tartareu a Àger, la de Sant Llorenç de Montgai a Camarasa i a la Baronia de Sant Oïsme (per la carretera del Doll) i la ruta Artesa de Segre-Vernet-Alòs de Balaguer són d’interès per a la percepció del paisatge d’aquesta zona.

 

 

 

 

EL CLIMA DELS ASPRES DEL MONTSEC


El clima és bàsicament mediterrani subhumit continental, encara que a la part sud i en algunes valls, és de tipus mediterrani subàrid continental.

Les precipitacions varien entre els 550-700 mm anuals i això motiva que el paisatge de les solanes estigui dominat per formacions de tipus planoperennifòlies, mentre que a les obagues n’hi hagi de marcescents.

A les conques i fondals del territori, en general per dessota dels 700 metres, a la tardor i a l’hivern es donen fortes inversions tèrmiques que generen boires persistents.

Aquesta boira, a més de ser un meteor de molta significació en el paisatge, genera una inversió generalitzada de la vegetació amb presència de boscos marcescents a les parts baixes i boscos d’escleròfil·les damunt dels nivells on les boires són absents o es dissipen aviat.

 

 

 

 

GEOMORFOLOGIA DELS ASPRES DEL MONTSEC


Els materials geològics que afloren en aquesta unitat són predominantment carbonatats (calcàries, dolomites, conglomerats) i corresponen a roques d’edat mesozoica i cenozoica.

També estan representats, encara que en un segon ordre d’importància, gresos, lutites, margues i guixos.

Tota aquesta zona abraça les serres prepirinenques situades al sud del Montsec i que augmenten d’altitud de sud a nord.

Al sector sud-oriental de la unitat aquestes serres presenten una direcció predominant nord-sud: Serra de Boada (764 m), Serra Carbonera (778 m), Serra de Mont-Roig (950 m).

Mentrestant al sector nord adopten una direcció predominant oest-est: Serra de Millà, Serra de Montclús (977 m), Serra de Sant Miquel, Serra de Blancafort, Serra de Sant Mamet (1391 m).

Tots aquests relleus tenen la particularitat de constituir, majoritàriament, relleus invertits, que en general formen combes i sinclinals penjats.

 

 

 

 

LA VEGETACIÓ DELS ASPRES DEL MONTSEC


Hi ha dos dominis potencials de vegetació. Per a les terres més baixes i als costers exposats al sud, el domini correspon al carrascar muntanyenc (Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifoliae).

Per a les parts més enlairades i als costers orientals al nord, el domin potencial és el de roure de fulla petita (Violo willkommii-Quercetum fagineae).

Al domini del carrascar amb boix aquests boscos esclerofil·les ocupen extensions moderades.

A les zones més esclarides apareix la garriga (Quercetum cocciferae), i les brolles de romaní (Rosmarino-Ericion) si el grau d’alteració ha estat més profund.

 

 

 

 

La jonceda (Aphyllanthion) és mes escadussera però també es troba representada a les proximitats del domini de les rouredes.

Els llistonars (Thero-Brachypodion) són escassos i restringits als llocs més càlids. D’altra banda, la presència de guixos dóna lloc a comunitats gipsòfiles (Gypsophilion) que són més pobres florísticament que aquelles que apareixen més al sud.

El domini de la roureda coincideix amb l’estatge montà i en general aquest bosc es troba ben representat.

En aquells llocs on la roureda ha estat malmesa, es desenvolupen boixedes, joncedes i localment pinedes de pinassa (Pinus nigra subsps. salzmannii) mixtes amb roure (Quercus faginea, Quercus cerrioides)

La presència d’extenses superfícies de roca són un veritable paradís per a les plantes i les comunitats rupícoles.

 

 

 

 

A més contribueixen a mostrar forts contrastos de color en les roques on creixen. A les cingleres i penyals assolellats es desenvolupen comunitats de composició florística clarament mediterrània (Asplenion petrarchae).

En situació d’obaga el predomini florístic és submediterrani i europeu (Saxifragion mediae). En aquestes comunitats, sempre en estacions molt restringides, apareix la clavellina del Montsec (Petrocoptis montsicciana), un endemisme dels prepirineus centrals.

A les parts més elevades de la Serra de Montclús i de Sant Mamet es fan prats calcícoles xeròfils (Festucion gautieri), que en indrets més mediterranis alternen amb els llistonars (Thero-Brachypodium).

A les carenes, apareixen els matollars xeroacàntics calcícoles d’eriçó (Ononidetalia striatae).

A les vores dels rius, torrents i rierols prospera el bosc de ribera (Populion albae), amb més o menys presència de la bardissa (Pruno-Rubion) segons l’estat de conservació de la vegetació arbòria de ribera.

Localment en rierols i zones negades és possible trobar canyissars (Phragmition australis) i jonqueres (Molinio-Holoschoenion).

 

 

 

 

L’aptitud agrícola de les terres d’aquesta zona és, en general, baixa: el 78% de la superfície presenta limitacions importants atès el grau de pendent i risc d’erosió (en cas d’eliminació de la coberta vegetal natural).

Les terres de major aptitud es concentren a les valls a les zones d’Alberola, Tartareu, Les Avellanes, Vilanova de la Sal, Os de Balaguer i Santa Linya.

Els conreus majoritaris en aquestes zones són herbacis extensius de secà (ordi), que molt localment alternen amb ametllers.

El terreny és òptim per a la caça major (senglar), atès al gran desenvolupament d’hàbitats forestats, el caràcter laberíntic de la topografia i la baixa densitat de població.

La caça menor hi és marginal: tan sols es troba als voltants de les poques zones amb conreus.

El valor per al desenvolupament d’activitats turístiques i recreatives és molt elevat, sobretot al voltant dels corredors generats pels cursos d’aigua.

 

 


MONTSEC BIKEPACKING LOOP


La Montsec Bikepacking Loop (MBL) es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l’Estall, Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta en format Bikepacking: en bicicleta off-road (BTT o Gravel) i també en bicicleta de carretera. En la modalitat off-road s’ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) disposa d’una Guia completa amb els detalls de la ruta així com dels diferents sectors, dreceres i variants perquè puguis fer una bona planificació. Punts d’aigua, on menjar, on comprar, llocs on dormir, etc, i també podràs trobar tots els tracks actualitzats en un fitxer *.ZIP.

Si fas bicicleta, trobaràs el Paisatge dels Aspres del Montsec en alguna de les rutes (o variants) de la Montsec Bikepacking Loop (MBL) en aquests mapes:

  • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop off-road (BTT i Gravel)

  • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop road (carretera)

Montsec Bikepacking Loop. es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l'Estall, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies -o de Mieà-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta i en format Bikepacking Off-road. S'ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

 

 

 

 

 

 

Cap dels continguts del lloc SerradelMontsec.cat es poden utilitzar, copiar, redistribuir, fer-ne transformacions i/o modificacions, sense autorització prèvia.

Si vols distribuir o utilitzar aquests continguts, contacta amb nosaltres prèviament per acordar les condicions d’ús.

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES


 

SerradelMontsec.cat a Youtube SerradelMontsec.cat a Twitter SerradelMontsec.cat a Instagram Newsletter: Quaderns del Montsec

 

SerradelMontsec.cat serradelmontsec@gmail.com

 

MAPA DEL MONTSEC


 

Mapa de la SerradelMontsec.cat

Veure el Mapa de la Serra del Montsec.

 

PRACTICA EL TURISME SOSTENIBLE


Pren consciència de l’impacte que provoca en el medi la teva activitat i contribueix al desenvolupament sostenible durant la teva estança:

  • Oblida les preses i sincronitzat amb el ritme de la vida local

  • Descobreix l’essència tradicional del medi rural

  • Fes servir productes i serveis locals

  • Fes un consum responsable i redueix els teus residus

  • Utilitza el transport públic i/o sostenible sempre que puguis.

 

RECORDA QUE MOLSTS PARATGES SON ESPAIS PROTEGITS I FRÀGILS


Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Molts paratges estan dotats d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arquitectònic, arqueològic, històric, geològic, ecològic, cultural, paleontològic, paisatgístic o mediambiental.

 

QUÈ? QUI? COM?


SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Així doncs, aquesta web, no només parla del patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic i geològic, etcètera, sinó que també parla de la cultura, els costums, les llegendes i els paisatges.

Amb el topònim Serra del Montsec anomenem una única serralada, d’uns 50 quilòmetres de llarg, que en realitat es divideix en tres unitats diferents: el Montsec de Rúbies (o de Meià) amb el dom de Sant Mamet; el Montsec d’Ares; i el Montsec de l’Estall, mal anomenat per alguns com Montsec d’Aragó, que és el menys conegut de tots, el més deshabitat i el més inaccessible.

Al mateix temps, la Serra del Montsec ha estat declarada Reserva Starlight per l’UNESCO, i forma part del Geoparc Orígens, qualitat concedida també per l’UNESCO, que reconeix els valors geològics excepcionals d’un territori. És un Espai d’Interès Natural Protegit.

Els paisatges de la Serra del Montsec tenen diferents figures de protecció declarades com espais d’interès geològic, espais de la Xarxa Natura 2000, reserves de fauna salvatge, patrimoni mundial, patrimoni històric, etcètera. Dins de la seva àrea d’influència trobem l’Espai d’Interès Natural l’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, l’Espai Natural de les Vessants de la Noguera Ribagorçana, la Reserva Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, etcètera.

La Serra del Montsec engloba dues províncies, Lleida i Osca, i tres comarques: la comarca de La Noguera i la comarca del Pallars Jussà, ambdues dins de Catalunya, i la comarca de La Ribagorça d’Osca, a l’Aragó.

Però també engloba subzones com:

El Segre Mitjà, a comarca de La Noguera, també anomenat Ribera del Segre, històricament coneguda com Urgell Mitjà, és una extensió del territori que forma una comarca natural al voltant dels municipis de Ponts, Oliana, La Baronia de Rialb, Artesa de Segre i Alòs de Balaguer fins a l’Aiguabarreig dels rius Segre – Noguera Pallaresa.

La Vall de Barcedana, a la comarca del Pallars Jussà, una antiga i històrica entitat política, jurídica i administrativa menor coneguda com ‘La Vall’, que va des de l’antic Hostal Roig fins al Pantà de Terradets, englobant dins seu les viles de Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Llimiana i Sant Miquel de la Vall que pertanyen a diferents municipis.

La Conca de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, compren l’anomenada Conca Deçà a ponent, amb els municipis de Tremp, de Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, entre d’altres, i a llevant la Conca Dellà, anomenada també Conca d’Orcau, al voltant de la vila i municipi d’Isona i de Gavet de la Conca, entre d’altres.

La Feixa, es com s’anomena la zona geogràfica, de certes terres planes i de fàcil conreu i a diferents alçades, que formant una mena de vall, es troben entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Ares. La Feixa travessa el municipi de Sant Esteve de la Sarga i part del municipi de Viacamp i Lliterà (a la Ribagorça d’Osca) i engloba els pobles Moror, Moror, Alzina, Beniure, Sant Esteve de la Sarga, Alsamora, Girbeta (la vella) i Montgai.

 

DONATIUS


SerradelMontsec.cat és una iniciativa particular i independent sense ànim de lucre que no rep cap tipus de subvenció institucional.

Si t’agrada aquest projecte i gaudeixes d’ell, potser et ve de gust fer algun tipus de donació per ajudar a tirar-lo endavant de forma desinteressada. Els donatius es fan a través de la plataforma segura de Paypal, amb compte de Paypal i/o amb targeta clickant en la següent imatge:

 

 


 

SerradelMontsec.cat

 


 

error: Aquest contingut no està disponible. Si t'agrada aquest text o aquesta fotografia i necessites que elaborem contingut per a tu, envia'ns un mail a serradelmontsec@gmail.com